محمدبن سیرین گوید :

بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع . اگر بیند او را بانگ می کردند از جائی دور اگر جواب داد ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند جواب نمی دهد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند آواز گریستن می آمد ، دلیل که شادمان شود . اگر بیند ناله می شنید ، دلیل که چیز ناخوش شنود . اگر بیند بانگ زاری می شنید ، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد . اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر اسبی بانگ می کرد ، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند : مکروهی به وی رسد ، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند . اگر بیند که خر بانگ می کرد ، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود . اگر بیند که شتر بانگ می کرد ، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد . اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد ، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد . اگربیند از بزغاله بانگ شنید ، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند . اگر بیند آهو بانگ می کرد ، دلیل که او کنیزکی حاصل شود . اگر بیند شیر بانگ می کرد ، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه . اگر بیند پلنگ بانگ می کرد ، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد . اگر بیند یوز بانگ می کرد ، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید . اگر دیدگرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند شغال بانگ می کرد ، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان . اگر دید که روباهی بانگ می کرد ، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید . اگر بیند گربه بانگ می کرد ، دلیل که او را از دزد بیم بود . اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد ، دلیل که خادم دلیل بیابد . اگر دید کرکس بانگ می کرد ، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود . اگر دید که آله ( عقاب ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر پادشاه شنود . اگر دید کبوتر یانگ می کرد ، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود . اگر دید خروس بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود . اگر دید کلاژه ( نوعی کلاغ ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود . اگر دید که جعل بانگ می کرد ، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود . اگر دیدکه بوم ( جغد ) بانگ می کرد ، دلیل همین است . اگر دید فاخته بانگ می کرد ، دلیل که خبر دروغ شنود . اگر دید که تذرو بانگ می کرد ، دلیل که خبر زنی با جمال شنود . اگر بیند طاوس بانگ کرد ، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود . اگر دید که کلنگ ( مرغی شبیه لک لک ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی درویش شنود . اگر دید لک لک بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود . اگر دید کبک بانگ می کرد ، دلیل که خبر زنی نیکو شنود . اگر دید بانگ کبکان می شنود ، دلیل که خبر زنی مستور شنود . اگر دید بانگ کلاغ می شنود ، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود . اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود . اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد ، دلیل همین است . اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند که بط ( مرغابی ) بانگ می کرد ، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود . اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود ، مگر مرغی که او را فال بد دارند ، که بانگ او اندوه و مصیبت بود

بانگ مار ترس و بیم است ،

بانگ زنبور و ملخ ، دلیل ترس و بیم است

بانگ وزغ ، دلیل که در موضعی فرود آید .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود . حکایت : آورده اند که مردی پیش محمدبن سیرین آمد و گفت : به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می گفت . محمد بن سیرین گفت : ترا اجل نزدیک آمده است . و چون یک هفته برآمد ، آن مرد از دنیا رحلت کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید