محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند بت می پرستید ، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است . اگر بیند بت از چوب است و او را می پرستید ، دلیل که منافق است در دین . اگر بیند آن بت از سیم است ، دلیل که از بهر هوای نفس تقریب کند به زنی که با وی میل دارد . اگر بیند آن بت از زر است ، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است . اگر بیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر ، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر آن بت از جوهر بیند ، دلیل که غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم است . اگر بیند آن بت از جوهر دور شد ، دلیل که غرض از دین جمع کردن مال حرام است . اگر بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بت به خواب بر سه وجه است .

اول : دروغ و باطل ،

دوم : مکار منافق ،

سوم : زن مفسدفریبنده .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بت در خواب هوای نفس است . چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می کنید . اگر دیدید که بتی را بر گزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن پیروی می کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید . شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهش های نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف یا نیرومند و پایدار هستید . دیدن بت های متعدد هشداری است که خود را از کید و افسون زنان حفظ کنید . زن همچنان که در ادبیات و شعر بت شناخته می شود به عنوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و چون در خواب بت هائی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید . بت در خواب برای زنان همان چیزهائی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات ، زیبائی شخصی ، فخر فروشی به رقیبان ، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت هائی را دید که به وسیله آن ها احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده روی می کند و سعادت خویش را به بازی می گیرد . دیدن بت طلائی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است . بت سنگی بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما را بازگو می کند . بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است . داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است . برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می کنید ، علامت آن است که در زندگی شهرت و ثروتی اندک به دست می آورید . زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

2ـ شکستن بت در خواب ، نشانة آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود . زیرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید .

3ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، علامت آن است که بین شما دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .

4ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانة آن است که طبیعت بشری را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما نزد وحشیان بت پرست میروید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد .

شما نزد بت پرستان هستید : آغازیک زندگی پر پول

یک مرد روحانی خواب ببیند که نزد بت پرستان میرود : احترام او در بین مردم بالا خواهد رفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید