لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که شعله‌های یک بخاری خوب نمی‌سوزد ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر در خواب نتوانید یک بخاری را روشن کنید ، به معنای آن است که با یکی از اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید . دیدن بخاری داغ در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در زندگی رفاه کامل را دارید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بخاری : وقایع مهم و خوشایند

یک بخاری را روشن می کنید : ترقی در کار .

یک بخاری را خاموش می کنید : تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد .

یک بخاری جدید می خرید : شما آدم سبک مغزی هستید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید