لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .

2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .

3-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید ، بیانگر آن است که با افرادی نالایق همنشین می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید