عبدوس گوید :

به نظرعبدوس که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است .

هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است .

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن بدن در خواب ، بیانگر آن است که شما دلبسته‌ی کسی می‌شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می‌کنید . اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید ، به این معنا است که به خوشبختی می‌رسید . اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید ، بیانگر ضرر مالی است . دیدن بدن لخت در خواب ، نشانه‌ی آن است کار نادرستی انجام می‌دهید که آبروی شما در خطر است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بدن خودتان : خوشبختی

بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .

بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .

بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید