لوک اویتنهاو می گوید :

بدبختی : خوشبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید