آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

برادره زاده – خواهرزاده ( پسر )

خواب برادر زاده تان : یک زندگی طولانی

برادر زاده های بسیاری دارید : سلامتی شما عالی خواهد بود .

با برادر زاده هایتان مشاجره می کنید : کارهای شما به اتمام می رسند .

برادر زاده هایتان را دوست دارید : پول

برادر زاده تان کشته می شود : اغتشاش و سردرگمی در کارها

یک برادر زاده لخت : شانس در عشق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

برادر زاده – خواهر زاده ( دختر )

خواب یک برادر زاده : عمر طولانی خواهید داشت .

برادر زاده های بسیار : سلامتی شما عالی خواهد بود .

یک برادر زاده زیبا دارید : با مشکلات و نگرانی روبرو می شوید .

یک مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببیند : خطر مرگ

با برادر زاده تان قرار ملاقات دارید : وقتتان را بیهوده تلف نکنید .

با برادر زاده تان ازدواج می کنید : شادی بزرگ

برادر زاده تان کشته می شود : ناکامی بر شما نازل می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید