لوک اویتنهاو می گوید :

برادر : سود و فایده

برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم

دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن

آنلی بیتون می‌گوید :

1- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید ، نشانگر آن است که برای رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد .

2- اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید ، به این معنا است که دچار بیماری یا ضرر مالی خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که مدتی دچار بیماری می‌شوید . دیدن برادر همسر خود در خواب ، نشانه‌ی اختلاف خانوادگی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 7
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید