محمد بن سیرین گوید :

بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است . اگر بیند بربط می زد ، دلیل که سخن دروغ و محال گوید و کسی را به دروغ مدح ئو ستایش کند . اگر بیند شخصی پیش او بربط می زد ، دلیل که سخن محال و باطل شنود . اگر بیند با بربط چنگ و جغانه می زد و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت کند که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند بربط او بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل گفتن توبه کند . اگر بیند بیمار است و بربط می زد ، دلیل بر مرگ او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بربط او استادوار می زد و او بربط زدن نداند ، اگر بیننده خواب عالم است ، دلیل که مردمان را علم و بیان نیکو گوید و باشد که این هرسه علم را بداند . اول : تفسیر . دوم : فقه . سوم : قصص . اگر بیننده آن خواب جاهل است ، کاری کند که از آن شغل او را از مردم ملامت رسد . اگر بیند آواز بربط می شنید ، دلیل که خبر زنی بزرگ شنود و با آن زن وی را دوستی افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید