محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست ، دلیل که حال او بگردد . اگر بیند به جای دوری جست ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت ، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند از جائی بیرون جست ، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد . اگر بیند به هر جائی که می خواهد می جست ، دلیل است بر قوت و توانائی وی

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از جائی پاکیزه بجست ، دلیل که ازحال فساد به حال صلاح آید . اگر به خلاف بیند از صلاح به فساد آید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید