لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی برج مراقبت در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است . مشاهده‌ی برج فرستنده در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید