درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

صبح خیلی زود برمی خیزید : پول فراوان

با طلوع خورشید بر می خیزید : خوشبختی بزرگ

از روی تخت بر می خیزید : ناراحتی

از روی زمین بر می خیزید : نگرانی و غم

از روی صندلی بر می خیزید : خبرهای خوش

از روی نیمکت برمی خیزید : نامه ای غیره منتظره بدستتان خواهد رسید .

به اتفاق شخصی که دوستش دارید بر می خیزید : مشاجره

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید