محمد بن سیرین گوید :

بهترین جامه ها برد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود ، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد ، خاصه چون برد از پنبه بود . اگر بیند در وی ابریشم است ، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید