هانس کورت می‌گوید :

مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

2ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برس : بر تعداد مشکلات اضافه می شود .

یک برس کهنه : ناکامی

از یک برس استفاده می کنید : آرزوی اصلی شما برآورده می شود .

یک برس نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود .

یک مغازه برس فروشی : بیماری

یک برس ساز : گیج خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید