محمد بن سیرین گوید :

برف

به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در زمستان

برف

بیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا

برف

است ، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .

جابرمغربی گوید :

دیدن

برف

به خواب لشگر هزیمتی است ، خاصه با

برف

که با

برف

بیند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

برف

به خواب بر شش وجه است .

اول : رزق وروزی ،

دوم : زندگانی ،

سوم : مال بسیار و ارزانی نرخها ،

چهارم : لشگر بسیار ،

پنجم : بیماری ،

ششم : غم و اندوه .

اگر بیند در تابستان

برف

جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند .

اگر به زمستان جمع می کرد ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

برف

به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر ، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . اگر بیند

برف

به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی وقت بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برف

در خواب غم و اندوه است . روزهایی که

برف

می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب

برف

می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد

برف

در خواب می بیند . عموم معبران

برف

را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که

برف

را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خواب ببینید جایی

برف

می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان

برف

جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که

برف

پارو می کند و

برف

را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید . بیرون بردن

برف

از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که

برف

در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .

لوک اویتنهاو می گوید :

برف

بارش

برف

: سستی زود گذر

برف

در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شویدآدم

برف

ی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

برف

عذاب وفتنه بود

مؤلف گوید :

دیدن بارش

برف

به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

برف

بی هنگام لشگر باشددیدن

برف

با هنگام فراخی روزی استدیدن

برف

در زمین قحط باشد

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب بارش

برف

را ببینید ، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده‌ی آدم

برف

ی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

برف

در خواب ، نشانة آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد . 2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و

برف

راه می روید ، نشانة آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد . 3ـ

برف

خوردن در خواب ، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت . 4ـ دیدن

برف

گل آلود در خواب ، نشانة آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید . 5ـ اگر خواب ببینید

برف

ها آب می شوند ، نشانة آن است که دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد . 6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت

برف

نگاه می کنید ، نشانةآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت . 7ـ دیدن کوههای

برف

گرفته در خواب ، نشانة آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد . 8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای

برف

ی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد . 9ـ اگر دختری خواب ببیند بر

برف

ها سورتمه سواری می کند ، نشانة آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود . 10ـ اگر خواب ببینید با دیگران

برف

بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقینا شکست خواهید خورد . 11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای

برف

پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

هوای

برف

ی : دوران بسیار خوش در آینده زمین پوشیده از

برف

: خوشبختی

برف

کثیف : ناکامی و کسالت
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید