محمدبن سیرین گوید :

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند : برق ، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی . اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت ، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود . اگر بیند برق همی درخشید ، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود ، خاصه که با برق باد آهسته است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

که برق درخواب بر پنج وجه است .

اول : خزانه دار پادشاه .

دوم : وعده بد .

سوم : تندی و سرزنش کردن ( خیر ) .

چهارم : رحمت .

پنجم : راه راست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برق متداعی دو چیز است ، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان . برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم . هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین . هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد . در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند . کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند . همیشه نگران و مشوشند . عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند . خانم ها عموما از پیری وحشت دارند . همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود . برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند . با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید . اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید . اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت . روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی . اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید ، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند . اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد . مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره . برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب ، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را . درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است . مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید