آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .

2ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد ، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است . اگر خواب ببینید که برلیانی را گم کرده‌اید ، نشانه‌ی جدایی از یکی از دوستانتان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید