محمدبن سیرین گوید :

برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند برنج پخته همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد ، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است . اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد ، دلیل بر اندوه کند . حضرت

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است .

اول : مال ،

دوم : حاجت ،

سوم : خیر و منفعت که بدو رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید . اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود . برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود . دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است . خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست . اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است

1 . . مال

2 . حاجت

3 . خیر و منفعت به او می رسد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانة محصولات فراوان است .

2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانة آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید ، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید