محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده خواب مردی مستور بود ، گناهش عفو گردد . اگر صالح نباشد ، دلیلش بد بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند ازاری بر میان بسته ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود .

جابر مغربی گوید :

برهنگی در خواب . محنت و رسوائی است . اما اگر عورت را پوشیده بیند ، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است . چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی . زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود . اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد . اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم . اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم . دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است . لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد

دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شود و به مراد برسد

برهنگی توانگر گردد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .

2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید