محمدبن سیرین گوید :

بره

درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند

بره

را فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که او را فرزندی آید . اگربیند

بره

را بکشت ، دلیل که فرزند او بمیرد . اگر بیند گوشت

بره

بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن

بره

در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن . اگربیند

بره

داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن . اگر بیند

بره

یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت ، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

بره

به خواب برچهار وجه است .

اول : فرزند ،

دوم : مال حلال ،

سوم : معیشت ،

چهارم : غم و اندوه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن

بره

در خواب خوب و بل که بسیار خوب است . معبران

بره

را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند . آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند . برخی از معبران

بره

را در خواب فرزند تعبیر کرده اند . اگر کسی در خواب ببیند که صاحب

بره

ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که

بره

ای در آغوش دارد و آن

بره

متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود . اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که

بره

ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود . خوردن گوشت

بره

غم خوردن است . داشتن

بره

های بسیار فراوانی نعمت است . به هر حال دیدن

بره

در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که

بره

هایی در میان آنست .

لوک اویتنهاو می گوید :

بره

داشتن یک

بره

: دلداری ، تسلی

بره

ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور

بره

را روی دوش بردن : خوشبختی

بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

بره

ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودنکشتن

بره

: رحمت خدا

بره

گمشده : همسر عابد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

بره

مراد حاصل شوددیدن

بره

مال وهدیه بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید

بره

ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .

2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .

3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید

بره

خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد . 4ـ اگر در خواب

بره

ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید . 5ـ دیدن پوست

بره

در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد . 6ـ اگر خواب ببینید

بره

ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید . 7ـ خوردن گوشت با استخوان

بره

در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد . 8ـ اگر خواب ببینید

بره

ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت . 9ـ اگر خواب ببینید گرگ

بره

ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید . 10ـ شنیدن صدای بع بع

بره

ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد . 11ـ دیدن

بره

ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد . 12ـ اگر خواب ببینید صاحب

بره

ای سفید هستید ، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد . 13ـ اگر خواب ببینید

بره

ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید . 14ـ اگر خواب ببینید پشم

بره

ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود . 15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست

بره

ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

بره

در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

بره

میخرید : غافلگیر خواهید شد . گوشت

بره

می خورید : اشک

بره

می فروشید : خوشبختی مالک تعدادی

بره

هستید : پول وتسلی خاطر یک

بره

گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود .

بره

ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید . یک

بره

به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود . یک

بره

حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد . روز عید گوشت

بره

می خورید : یک رفاقت طولانی یک گله

بره

در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید