لیلا برایت می‌گوید :

دیدن برکه‌ای با آب تمیز ، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است . اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد ، نشانه‌ی آشنایی با افراد حیله‌گر است . اگر در خواب برکه‌ای پر از ماهی دیدید ، بیانگر پیشرفت در امور مالی است اما اگر ماهی‌ها مرده باشند ، یعنی دچار زیان و ضرر می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد که جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید