پوشش اسب

محمد بن سیرین گوید :

درخواب استوار و محکم کاری است . اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود ، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید ، دلیل که کار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد . اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید ، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید