محمد بن سیرین گوید :

درخواب دیدن

برگ

درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به هنگام وی . اگر بیند

برگ

سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند از درخت

برگ

تازه فرا گرفت ، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود .

جابر مغربی گوید :

برگ

درختان میوه شیرین ، دلیل است بر خلق نیکو و

برگ

درختان میوه ترش ، دلیل بر خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است ، معبران گفته اند :

برگ

درختانی که میوه دارند ، دلیل بر درم و دینار کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برگ

شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی .

برگ

زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان . اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که

برگ

و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید .

اگر دیدید که در باغی

برگ

جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید . جمع آوری

برگ

خشک تلاش بیهوده است . هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو .

لوک اویتنهاو می گوید :

برگ

سبز : خوشبختی

خشک : غم

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن

برگ

‌های تازه و سبز در خواب ، بیانگر رسیدن به اهدافتان است . اگر در خواب ببینید که

برگ

درختان می‌ریزد . بیانگر ضرر مالی است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

برگ

در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است . 2ـ دیدن

برگ

های خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت . 3ـ اگر دختری خواب

برگ

های خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد . 4ـ اگر دختری خواب

برگ

های سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ریزش

برگ

ها : یک بیماری خطرناک یک تاج ازشاخ و

برگ

: احترام و خوشبختی

برگ

درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند .

برگ

می پزید : پول

برگ

پخته می خورید : نفاق در خانواده . شاخ و

برگ

های سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد .

برگ

های خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .

برگ

مو : شما به خشم می آئید .

برگ

های زرد شده : شادی یک درخت پر

برگ

: واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود .

برگ

های سبز می چیند : پول گلها درمیان

برگ

ها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند .

برگ

های پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است .

برگ

می خورید : مشاجره

برگ

ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق باد

برگ

درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد .

برگ

های بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان

برگ

های شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت

برگ

ها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید