محمد بن سیرین گوید :

بریان در خواب ، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد . اگربیند بریان از گوشت گاو خورد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . اگر بیند بره بریان همی خورد ، دلیل که ا و را مالی اندک حاصل شود و بعضی از معبران گفته اند : خوردن بره پخته به خواب ، دلیل آمدن پسری کند .

جابر مغربی گوید :

اگر دید سر بره بریان می خورد ، دلیل که او از مهتری منفعت رسد . اگر بیند مرغ بریان می خورد ، دلیل که مالی از جهت زنی به مکر و حیله به دست آورد . اگر بیند ماهی بریان شده می خورد ، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ پیوندد . اگر خداوند خواب مستور بود ، ولی اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن و ماهی بریان کرده ، چون تازه بود ، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از خورد بود و دیدن بریان فروش به خواب ، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید