به تازی : جامه فروش بود و دیدنش مردی خطرناک است . زیرا که بهای جامه درم و دینار است که دهند و ستانند و تاویل درم و دینار مکر و اندیشه است و در آن هیچ خیز نباشد ، لیکن اگر بهای جامه جز درم و دینار چیز دیگری ستاند ، نیک و بدش ، دلیل بر نوع آن چیز کند که ستاده بود

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی به خواب دید بزازی همی کرد و بهای کالا درم و دینار بستد ، دلیل که او را اندوهی و زیانی رسد . اگر دید که کالای دیگر به عوض کالای خویش بستد ، دلیل که مرادش حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بزار در خواب زینت دنیا است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین ، مردد و دو دل می مانیم . اگر ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم . اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای بزاز مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم . چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن بزاز در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید