محمدبن سیرین گوید :

بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد . اگر بیند پوست بز را بکند ، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند . اگر بیند از گوشت او بخورد ، دلیل که مال بخورد . اگر بیند بر وی نشست و از هر طرف می راند ، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند . اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند ، دلیل که آن مرد وی را از جاه و حرمت بیفکند ، اگر دید هر دو سر وی بز شکست ، دلیل که آن مرد را از عمل منع کند . اگر بیند که سروهای بز دراز و قوی شده بود ، یا در عدد زیاده گردیده بود ، دلیل که در عمل خود مهتر و قوی گردد و ظفر یابد . اگر بیند موی او زیاد شده ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر بیند پشم او بستد ، دلیل که به قدر آن مال از فرزند بستاند . اگربیند ماده بزی یافت ، یا کسی بدو بخشید ، دلیل که زنی بخواهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد ، دلیل که از زنی مال یابد . اگر بیند ماده بز را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل که از آن زن حاجت روا شود . اگر بینده ماده بز را نه از بهر گوشت کشت ، دلیل که زنی به نکاح بخواهد و از او فائده نبیند . اگر بیند ماده بز از خانه ا و بیرون رفت ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر بیند رمه بز در خانه داشت یا به جای دیگر و دانستملک اوست ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت و غنیمت بدست آید . اگر بیند رمه بز و گوسفند در صحرا می چرانید و به هر جا که می خواست می برد ، دلیل که به ولایتی از عرب یا از عجم حاکم شود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند از گوشت ماده بز می خورد ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد و پوست و پشم و شیر بز درخواب خیرو برکت مال است که بدو رسد . اگر بیند که بزغاله بدو دادند ، یا بیافت ، یا بخرید ، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید . اگر بزغاله را بکشت ، دلیل که فرزند او هلاک شود . اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد ، دلیل که ازمال فرزند چیزی بخورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بز نر درخواب مقدمه لشگر است .

اگر بیند بز نر بیافت و بر وی نشست ، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود .

اگر از مردم عامه بود ، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم : هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد ، چهل سال درویشی از وی دور گردد

دیدن بز فروش در خواب ، مردی بود که مردان و زنان را جمع کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

بز ماده در خواب دیدن در گوشت او خوردن مالی جمع کرده بود و بعضی از معبران گویند : مالی جمع کرده او را حاصل شود .

جابرمغربی گوید :

بز ماده دیدن و خوردن ، دلیل خیر و منفعت کند ، چون به طعم خوش و نیکو بود . اگر به طعم ناخوش بود . دلیل بر غم و اندوه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش . بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود . برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد . چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است . خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود . خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد . چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید . چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد . تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است .

2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بز : ثروت

تعداد بسیاری بز : فراوانی

بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .

شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت

بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد .

یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .

بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .

بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید .

بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

یک بز را می کشید : خوشبختی

شاخهای یک بز : فلاکت

یک بزغاله : در بازی برنده می شوید .

خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود .

مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند :

پول فراوانی به دستشان می آید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید