محمد بن سیرین گوید :

بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل بر خرمی و شادی است . اگر بیند بستان افروز به کسی داد ، دلیل که او را خرم کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند : زن بازرگان توانگر است ، با جمال و خوش طبع . اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود ، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد . اگر بیند از زمین برکند ، دلیل که از صحبت مردی جدا شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید