محمدبن سیرین گوید :

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد ، دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد . اگر بیند که بستر از حال خود متغیر شد ، دلیل که زن او از حالی به حال دیگر گردد . اگر بیند که بستر وی بستر دیگر شده است ، بهتر از قبل یا کمتر از آن ، دلیل که زنی بخواهد و زن نخستین را طلاق دهد . اگر بیند که بستر خویش را بفروخت یا در نوشت ، دلیل است که زن خود را طلاق دد و یا از او غائب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند ، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد . اگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود ، دلیل که بزرگی و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند .

جابرمغربی گوید :

که بستر درخواب ولایت و تن آسائی بود . اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد ، دلیل که میان او و زن طلاق رجعی افتد . اگر خویشتن را به سه چهار بستر ، هر یکی افتاده بیند ، دلیل که به شماره هر بستری زنی نتوانست آورد ، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصی نیابد . اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود ، دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد . اگر بیند که بستر او از پشم آکنده بود ، دلیل که زن توانگر خواهد . اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد . اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرد ، دلیل که زن فاسقه را از دست بداده و زن ستوده بخواهد . اگر در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود ، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد . اگر بسترش درهوا معلق بود ، دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و شغل او بالا گیرد و دولت یابد . اگر بیند ک بستر وی از هوا به زمین افتاد ، دلیل که زنش بیمار شود و عاقبت شفا یابد .

حضرت دانیال گوید :

اگر بستر خود را سبز بیند ، دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا . اگر بستر خود را سرخ بیند . دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود . اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده ، دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد . اگر بیند بستر او سبز بود سرخ شد ، دلیل که زن وی از صلاح به فساد مایل شود . اگر به خلاف این بود ، از فساد به صلاح بازآید . اگر بیند بستر او سرخ بود ، سفید شد یا زرد شد ، دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود ، چنانکه بیم مرگ بود . اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود ، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد . اگر دید بر بستر خویش بالش ها نهاده ، دلیل بر خادمان کند . اگر بیند بستر به جای مجهول است ، دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گفته اند : میراث یابد . اگر بیند بر بستر خفته ، دلیل که راحت و آسانی یابد . اگر بیند بستری داشته و بر هوا بر روی آن خفته است ، دلیل است که به سبب زن جاه و بزرگی یابد . اگر بیند بسترش دریده است ، دلیل که زنش نابکار است . معبران گفته اند : زنش بمیرد . اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت ، دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بستر در خواب بر چهاروجه است ،

اول : زن

. دوم : کنیزک .

سوم : ولایت .

چهارم : معیشت و منفعت و تن آسائی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید