آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

4ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بستنی می خورید : شانس

بستنی میخرید : خطری در روابط اجتماعی .

فرزندانتان بستنی می خورند : در سلامتی کامل بسر خواهید برد .

دشمنان شما بستنی می خورند : آنها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید