این خواب نیز ، مثل تمام خواب‌ها ، می‌تواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی داشته باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ( به‌منظور اسباب کشی یا هر دلیل دیگر ) بودید ، به‌احتمال زیاد نگران تغییر و تحولات مهم وبنیادینی هستید که در زندگی روزمره‌تان رخ‌می‌دهند . در غیر این صورت ، ضمیرناخودآگاهتان در حال سازمان دهی و رها کردن « بار و بنه « عاطفی احساسی است . برخی ازمعبران معتقدند که مشاهده این گونه خوابها ، صرفا ، به منزله اشاره‌ای از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین مضمون است ، شما درگیر فعالیت‌های زیادو متعددی هستید که احتمالا لازم است برخی ازآنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید .

لوک اویتنهاو می گوید :

بسته بندی کردن : کوچ کشی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که چیزی را بسته‌بندی می‌کنید ، نشانه‌ی تغییر و تحولات در زندگی است . اگر در خواب چیزی را بسته‌بندی شده ببینید ، به این معنی است که به زودی به مسافرت‌هایی خواهید رفت که تجربه‌های زیادی به دست می‌آورید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اشیائی را بوسیله نخ بسته بندی می کنید : سلامتی شما به خطر می افتد .

اعضاء خانواده چیزهایی را بسته بندی می کنند : پول

یک بسته بندی کاغذ دیواری : نگرانیها باعث کاهش وزن شما خواهندشد .

کارگران در حال بسته بندی کردن : شانس در کار .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید