آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد .

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب بسته‌ای به شما برسد که درون آن خالی باشد ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار مشکل می‌شوید . اگر در خواب ببینید که بسته‌ی پستی ، طلایی به دست شما می‌رسد ، نشانه‌ی آن است که به موقعیت‌های اجتماعی بالایی خواهید رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید