مولف گوید :

دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد .

اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص است .

اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دلیل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد بودند دلیل بر ورود افراد ناشناس مرد .

چون خواستگار برای دختر افرادی ناشناس معرفی می شود اگر دختری خواب ببیند بشقاب پرنده به سوی خانه آنها آمد ودر آنجا پیاده شدند دلیل برآمدن خواستگار برای اوست .

اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دلیل بر بلای بزرگ است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید