لوک اویتنهاو می گوید :

بطری : کاری از روی بی فکری

نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .

2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطری هستید ، یعنی برای مدتی دچار غم و ناامیدی می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بطری پر : شادی

یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی

محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید .

یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ

یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید