محمد بن سیرین گوید :

بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که درخانه و ملک خود دیده بود . اگر بیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند ، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد . اگر بیند که باوی سخن گفتند ، دلیل بود به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار . اگر بیند از اندام بط چیزی یافت ، دلیل که از مدری بدین صفت که گفته شد چیزی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر ، و بط سیاه درخواب کنیزک است . اگر بیند که بط بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید