درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

صدای بع بع یک بره را می شنوید : خوشبختی در کارها

صدای بع بع تعدادی بره را می شنوید : خوشبختی در خانواده

بره ها را می بینید که بع بع می کنند : در آمد شما بیشتر خواهد شد .

تعداد کثیری بره در حال بع بع کردن : نامزدی شما نزدیک است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید