محمد بن سیرین گوید :

بغل در خواب ، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل ، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید ، دلیل کند که مال حرام یابد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، مال حرام یابد . اگر کسی بیند که دست ها در زیر بغل داشت ، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن . بعضی از معبران گفته اند : دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی ، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست ، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود . اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، دلیل که مال به وی رسد ، اما به دشواری . اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد ، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید