محمدبن سیرین گوید :

بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت . اگر بیند بقالی می کرد ، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت ، دلیل بر غم و اندوه کند ، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد

اول : کسب کردن ،

دوم : منفعت یافتن ،

سوم : غم و اندوه .

مورد سوم در حالتی است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله می کرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید در یک بقالی ، لبنیات و چیزهایی تازه فروخته می‌شود دلالت بر داشتن فکری آسوده دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید