ابراهیم کرمانی گوید :

بلبله در خواب کنیزک است .

محمد بن سیرین گوید :

زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که کنیزک خرد یا زن خواهد . اگر بیند از آن بلبله آب همی خورد ، دلیل که با زن مجامعت کند . اگر بیند آن بلبله بشکست ، دلیل که زن یا کنیزک وی بمیرد . حکایت : ابوخلده گوید : پیش محمد بن سیرین بودم ، مردی بیامد و بگفت : به خواب دیدم که از بلبله آب می خوردم و آن بلبله را دو در بود ، از یکی آب شیرین خوش طعم خوردم و از یکی آب شور و تلخ . محمد بن سیرین گفت : تو زنی داری و خواهر زنی و هر دو را به کار می داری ، توبه کن و از خدای تعالی بترس . مرد گفت : چنین است که تو گفتی ، توبه کردم و به خدا بازگشتم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید