ابراهیم کرمانی گوید :

بلبل در خواب دیدن ، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب ، کلام خوش و سخن لطیف است . اگر بیند بلبلی بپرید ، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد . اگر بیند بلبل در دست او بمرد ، دلیل ک فزرند یا غلامش بمیرد

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بلبلان بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد . اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آنها بخورد ، دلیل که از غلامان میراث یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد . چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد . اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد . چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید . روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست .

هانس کورت می‌گوید :

مشاهده‌ی بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است . شنیدن صدای دل نو از بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام‌های بالای اجتماع است . اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می‌گیرید ، نشانه‌ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانة زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .

2ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بلبل : معشوقتان همینجا شما را رها میکند

به صدای بلبل در شب گوش می دهید : یک دورة بسیار خوب شروع می شود .

تعدادی بلبل چهچهه می زنند : اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید