محمد بن سیرین گوید :

بلغم در خواب ، مالی بود که به وجه صلاح ، آن مال را نفقه کند . اگر کسی به خواب دید که بلغم به جایگاهی جرگه انداخت ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند بلغم سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه ، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیماری بیند بلغم را برافکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . اگر بیند بلغم سیاه برافکند ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند بلغم خون آلود است ، دلیل که از مال وی چیزی نقصان شود . اگر بیند بلغم به درون خانه انداخت ، دلیل که مال بر بیگانگان نفقه کند . اگر بیند بلغم در مسجد افکند ، دلیل که مال نه به وجه صلاح بر بیگانگان نفقه نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید