درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببینید که دیگران چیزی را بلند می کنید : بیمار خواهید شد .

شما چیز بسیار سنگینی را بلند می کنید : مشکلات بسیار

شما را بلند می کنند : پشتکار و ایستادگی شما در مقابل مخالفان به نهایت می رسد .

شما بچه ای را بلند می کنید : احترام و امتیاز

دیگران را بلند می کنید : یکنفر دشمنی و کینه خود را از شما مخفی می کند .

بوسیله یک دستگاه چیزی را بلند می کنید : پول

یک مرد یک زن را بلند می کند : شادی فراوان

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید