بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر بیند بلور داشت وضایع شد ، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود . اگر بیند بلور سیاه داشت ، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بلور می فروخت ، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید . اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت ، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی .

2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید