آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی بمب در خواب ، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتی انجام خواهید داد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانی بمب می‌گذارید ، به این معنا است که در نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد . اگر خواب ببینید که بمبی ترکیده است ، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‌کند .

مولف گوید :

دیدن انفجار بمب توسط هر کسی می تواند موضوع مهمی باشد در مورد همان شخص که بیان خواهد شد

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید