در خواب دیدن ، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش ، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است .

اول : پسری نیکو روی .

دوم : قدر و جاه ،

سوم : دین درست ( دین و ایمان ) .

چهارم : منفعت از سبب فرزند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید