منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی . بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد . به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است .

لوک اویتنهاو می گوید :

بنا ( شخص ) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عمارت کردن اندکی غم بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن ، ساختمانی باشید دلالت بر خوشبختی و سعادت همیشگی دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید