لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی بندر در خواب ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر خواب ببینید که وارد بندری می‌شوید ، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید . اگر در خواب ببینید که در بندری مشغول خرید هستید ، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما روی می‌آورد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بندر بدون کشتی : فلاکت .

یک بندر پر از کشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما کمک می کنند .

شما به تنهایی در یک بندر روی عرشه هستید : پول

با شخصی که دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشکار خواهند شد .

شما روی دریاچه دریک بندر هستید : یک سفر در پیش دارید .

یک بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید