محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد . بعضی از معبران گویند : چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند ، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد . اگر بند دست از چوب بیند ، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند ، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد . اگر بند چوبین برپای خود بیند ، دلیل بود از اطاعت حق تعالی . اگر این کس در سفر بود ، به سلامت بازآید . اگر دید بند گردنش از سیم بود ، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است . اگردید که بندش از زربود ، رنج و زحمتش از جهت مال بود . اگر بیند بندش از مس است ، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند ، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد . اگر بر پای خود بند نهاده بیند ، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد . اگر پای خود را به رسن بسته بیند ، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد .

حضرت دانیال گوید :

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت ، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند . اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود ، دلیل که ولایت یابد . اگر بیند چهار بند در پای داشت ، دلیل است که چهار پسر یابد . اگر بیند بند از پای او برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود ، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد . بعضی از معبران گویند : کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است ، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد . اگر بیند بند او زرین است ، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود . اگر بیند بند او آهنین بود ، دلیل است که سفر دور کند .

جابرمغربی گوید :

بند در خواب ، ثبات دین است ، به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمودند : دوست دارم پای بند را در خواب ، و غل را دوست ندارم ، زیرا که پای بند بندگی بود در دین .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : از معصیت دست برداشتن . بعضی از معبران گویند : غل در دست به خواب دیدن ، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بند بر پای خود نهاده دید ، دلیل که ترسان و هراسان شود . اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است ، دلیل که او در دین ثابت بود ، یا در نماز یا در غزا یا درکاری که در آن صلاح دین است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد ، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند ، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است . اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ . اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند . اگر بندش از آهن بود ، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد . اگر بیند که بندش از رسن است ، مقیم شدن از بهر دین بود . اگر بیند بند او چون چوب است ، مقیم شدن از بهر فساد دین است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیماری بیند که بر پای او بند است ، دلیل که از زحمت خلاصی یابد . اگر پادشاه بیند بر پای او بند است ، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است .

اول : ثبات در دین .

دوم : زن خواستن .

سوم : از سفر بازآمدن .

هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید