حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است .

اول : کفر .

دوم : نفاق .

سوم : بخل .

چهارم : دست برداشتن از گناه و معصیت .

هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید