آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته ، بیانگرموقعیت‌های بد است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بنزین : تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند .

بنزین می خرید : پول به دست می آورند .

اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید