لوک اویتنهاو می گوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن بهمن در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند ، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد .

شما یک بهمن را مشاهده می کنید که از کوه سرازیر می شود : بزودی شانس به سراغتان می آید .

شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها .

دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ میدهد .

بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : این ماه بهترین ماه برای پول درآوردن است .

در ماه بهمن به شما هدیه می دهند : در عشق به شما خیانت می شود .

بچه های در ماه بهمن بدنیا می آید : نگرانیهای شما بیشتر می شوند .

خواب ماه بهمن در طول ماههای دیگر : بیماری

شما در بهمن ماه بدنیا می آید : وقایع مهم و خوشایندی برای شما اتفاق می افتد .

بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید